Parteneri
Real Life SRL

ORDIN Nr 1668 din 9.12.2011. Metodologia de examinare a prescolarilor si elevilor

ORDIN Nr. 1.668 din 9 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos.

Monitorul Oficial 25 din 12 ianuarie 2012

  În baza art. 83 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si ministrul sănătătii ernit prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos, prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Asistenta medicală a studentilor se asigură în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii

Ladislau Ritli

ANEXĂ

METODOLOGIE

privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea activitătii de examinare a stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, pentru acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos.

Art. 2. - (1) Statul asigură copilului protectia si îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, tinând seama de drepturile si obligatiile părintilor săi, ale reprezentantilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta Ie-a fost încredintat în mod legal, inclusiv dreptul la educatie si la sănătate.

(2) Statul asigură asistenta medicală si măsurile de ocrotire a sănătătii pentru toti copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătătii.

Art. 3. - (1) Asistenta medicală si de medicină dentară acordată prescolarilor si elevilor pe toată perioada în care se află în unitătile de învătământ se asigură în cabinetele medicale si de medicină dentară din grădinite si scoli.

(2) Acolo unde nu există cabinete medicale si de medicină dentară în grădinite si scoli, asistenta medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii si medicii dentisti din localitătile respective sau din localităti apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Examinarea si evaluarea stării de sănătate acordate prin asistenta medicală pentru prescolari si elevi se asigură pe toată perioada în care acestia se află în unitătile de învătământ, având următoarele componente:

a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi - identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii, gestionarea circuitelor functionale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;

b) servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective - imunizări, triaj epidemiologie;

c) servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor - evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;

d) servicii de asigurare a stării de sănătate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afectiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul unic de urgentă - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta;

e) servicii medicale de asigurare a stării de sănătate - actiuni medicale curative, acordarea de consultatii medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special si de retete gratuite si acordarea de prim ajutor în caz de urgentă;

f) activităti de educatie pentru sănătate si de promovare a unui stil de viată sănătos.

Art. 5. - (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor sunt următoarele:

a) personalul medical din unitatea de învătământ si, după caz, medicul de familie care deserveste unitatea;

b) personalul din directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

c) personalul din administratia publică locală cu competente partajate în învătământul p re universitar de stat, cu exceptia învătământului special;

d) directorul unitătii de învătământ;

e) dirigintele sau profesorul pentru învătământ primar/prescolar al clasei/grupei respective;

f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ;

g) personalul din inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(2) Atributiile personalului, pe categorii, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Baremul de dotare a cabinetelor medicale si de medicină dentară din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL II

Organizarea examinării stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate de către cadrele medicale

Art. 7. - (1) Examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate are ca scop îmbunătătirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătătii colectivitătii de copii, prevenirea îmbolnăvirilor si depistarea precoce a unor afectiuni, deficiente sau factori de risc, prin initierea rapidă a actiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educatie pentru sănătate.

(2) Examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate nu exclude si nu se suprapune cu examinarea stării de sănătate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate urmăreste, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari:

a) prescolari:

(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică si neuropsihomotorie si aprecierea stării de sănătate;

(ii) depistarea diverselor deficiente sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, si aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale si educative, în vederea integrării viitoare în unităti de învătământ;

(iii) consilierea părintilor/reprezentantilor legali ai copiilor în vârstă de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, si îndrumarea spre învătământul special (pentru deficientii mintal, senzorial si motor);

(iv) formarea unor deprinderi si abilităti deviată sănătoasă;

b) elevi:

(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică si neuropsihomotorie si aprecierea stării de sănătate;

(ii) depistare precoce a bolilor:

- depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică si neuropsihică;

- depistarea deficientelor si/sau a bolilor specifice vârstei;

(iii) depistare precoce a factorilor si comportamentelor cu risc:

- nutritionali;

- alcool;

- tutun;

- droguri, inclusiv etnobotanice;

- BTS (boli cu transmitere sexuală);

- sedentarism;

- violentă;

- alti factori de risc;

(iv) orientarea scolară si profesională în functie de starea de sănătate individuală;

(v) formarea unui stil de viată sănătos.

Art. 9. - Copiii si tinerii depistati, în urma examinărilor medicale, cu boli sau deficiente vor fi luati în evidentă specială si, după caz, vor fi dispensarizati de medicul colectivitătii împreună cu medicul de familie si/sau cu medicii de alte specialităti, în vederea recuperării stării lor de sănătate.

Art. 10. - Etapele examinărilor medicale periodice si de bilant ale stării de sănătate sunt următoarele:

a) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toti prescolarii din colectivităti;

b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toti elevii;

c) examinările medicale periodice de bilant ale stării de sănătate efectuate pentru toti elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a IX-a, a XII-a/a XIII-a si din ultimul an al scolilor profesionale.

Art. 11. - (1) Programarea examinării medicale a stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivitătii de prescolari sau a unitătii de învătământ (care va asigura si mobilizarea la datele fixate).

(2) Examinările medicale periodice de bilant ale stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a, iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afectiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialisti în vederea consilierii privind orientarea scolară si profesională, în functie si de eventualele abateri de la starea de sănătate.

(3) Examinarea medicală se face elevilor din clasa a IV-a si din ultimul an al scolilor profesionale.

(4) în ultimele două luni înainte de închiderea anului scolar vor fi examinati elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparatie între starea de sănătate a acestora la intrarea în scoală si, respectiv, la sfârsitul clasei I.

CAPITOLUL III

Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilant ale stării de sănătate

Art. 12. - Personalul care asigură examinarea este format din:

a) asistentele medicale din colectivitătile de prescolari, din unitătile scolare sau, în absenta acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile so mato metri ce si determinările liziometrice;

b) profesorul pentru învătământ prescolar din grădinite, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice si a limbajului si care consemnează sub semnătură datele obtinute în fisa specială a prescolarului;

c) medicul colectivitătii (scolar, al unitătii de învătământ sau de familie).

Art. 13. - Prescolarii si elevii care au fost depistati cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimisi de către acesta la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului si a atitudinii terapeutice.

Art. 14. - Examinările medicale periodice de bilant ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:

a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilant si data examinării, deficiente senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc;

b) efectuarea unui examen clinic pe aparate si sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia si examenul endocrinologie;

c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);

d) depistarea tulburărilor de vedere;

e) depistarea tulburărilor de auz;

f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la prescolari;

g) înregistrarea datelor obtinute în urma examinărilor medicale periodice de bilant ale stării de sănătate în fisa medicală a copilului.

Art. 15. - Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învătământ sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea personalului medical din unitătile de învătământ este prevăzută în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV

Rolul unitătilor de învătământ si al autoritătilor publice locale în asigurarea si în mentinerea stării de sănătate a elevilor

Art. 16. - (1) Unitătile de învătământ, prin directorul scolii si în colaborare cu cadrele medicale, asigură conditiile necesare examinării si evaluării stării de sănătate a elevilor.

(2) Conducerea unitătilorde învătământ si autoritătile publice locale asigură conditiile igienico-sanitare de functionare privind organizarea si desfăsurarea, în bune conditii, a activitătii instructiv-educative, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Conducerea unitătilor de învătământ face demersuri pe lângă autoritătile publice locale în vederea respectării prevederilor legale cu privire la: prevenirea consumului de substante toxice, asigurarea unei alimentatii sănătoase în unitătile de învătământ, derularea programelor si proiectelor nationale guvernamentale.

Art. 18. - În unitătile de învătământ se organizează activităti educative extracurriculare si extras cola re pentru promovarea unui stil de viată sănătos.

Art. 19. - Unitătile de învătământ prezintă în oferta lor activităti formale de educatie pentru sănătate.

Art. 20. - Unitătile de învătământ încheie parteneriate cu institutii guvernamentale si ne guvernamentale în vederea promovării stilului de viată sănătos si responsabil în rândul elevilor.

Art. 21. - Unitătile de învătământ colaborează cu comunitatea locală si cu părintii/reprezentantii legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viată sănătoasă.

Art. 22. - Unitătile de învătământ au obligatia să informeze părintii sau reprezentantii legali ai elevilor că semnarea contractului educational include si responsabilitatea acestora fată de sănătatea propriilor copii si în afara scolii, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă si a evitării degradării stării de sănătate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/unitatea de învătământ, si să includă în regulamentul de ordine interioară aspecte legate de asistenta medicală si promovarea stilului de viată sănătos.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 Art. 23. - Copiii cetătenilor rezidenti pe teritoriul României, înscrisi în unităti de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistentă medicală gratuită, în conditiile prezentei metodologii.

Art. 24. - Prezenta metodologie, cu atributii partajate, este elaborată în baza Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011 cu modificările ulterioare, si a Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001, cu modificările ulterioare, si intră în vigoare la 30 de zile după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 ANEXA Nr. 1

la metodologie

 Atributiile personalului implicat în asistenta medicală si de medicină dentară acordată prescolarilor si elevilor si pentru promovarea unui stil de viată sănătos si a educatiei pentru sănătate

 I. Atributiile medicului scolar/medicului, după caz

 Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează directorului scolii si institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor directorului unitătii de învătământ si comunitătii locale.

c) Controlează respectarea conditiilor de igienă din spatiile de învătământ, de cazare si alimentatie din unitătile de învătământ arondate.

d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigatiile de laborator, în vederea depistării afectiunilor infectocontagioase la subiecti si contacti.

e) Urmăreste modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizică).

f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a prescolarilor si scolarilor.

g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale personalului didactic si administrativ-gospodăresc din unitătile arondate, conform reglementărilor de sănătate si securitate în muncă.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Evaluează circuitele functionale si propune toate măsurile pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

b) Prezintă măsurile necesare directorului unitătii de învătământ.

c) Sprijină conducerea unitătii de învătământ în mentinerea conditiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.

d) Verifică implementarea măsurilor propuse.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Informează, în scris, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în legătură cu aceste abateri.

c) Supervizează corectarea abaterilor.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Vizează întocmirea meniurilor din grădinite si cantine scolare.

b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentatii sănătoase.

c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinite si cantine scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventualelor nereguli constatate.

e) Informează operativ directorul unitătii de învătământ despre neregulile constate si despre măsurile ce trebuie adoptate.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materiale sanitare si cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz).

Imunizări

a) Organizează activitatea de vaccinare, în conditii de igienă si de sigurantă.

b) Colaborează cu directiile de sănătate publică în vederea aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul national de imunizare, pe clase.

c) Asigură lantul de frig la nivelul unitătii de învătământ, conform normelor Ministerului Sănătătii.

d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului Sănătătii.

e) Informează directorul unitătii de învătământ asupra resurselor necesare pentru efectuarea imunizărilor.

f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activitătii de vaccinare.

g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare a părintilor, pentru a accepta desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

h) Se îngrijeste de întocmirea corectă a evidentelor necesare si de raportarea în termene a activitătii de imunizare.

Triaj epidemiologie

a) Initiază supravegherea epidemiologică a prescolarilor din grădinite si a elevilor.

b) Depistează, izolează si declară orice boală infectocontagioasă, în functie de grupă.

c) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.

d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medici lor epidemiologi.

e) Initiază actiuni de dezinfectie-dezinsectie si deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infectii streptococice, boli diareice acute etc.) din grădinite si scoli, conform normelor Ministerului Sănătătii.

f) Initiază actiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

g) Efectuează triajul epidemiologie după vacantele scolare sau ori de câte ori este nevoie.

h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice si urmăreste tratamentul cazurilor depistate.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de copii si tineri arondate.

b) Asigură asistentă medicală pe perioada desfăsurării examenelor nationale.

c) Prezintă în consiliile profesorale ale unitătilor de învătământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor.

Tipul de servicii

Atributii specifice

 

d) Examinează elevii care vor fi supusi imunizări lor profilactice, pentru stabilirea eventuale lor contraindicatii, si supraveghează efectuarea vaccinărilor si aparitia reactiilor adverse postimuniz are (RAPI).

e) Examinează toti prescolarii din grădinite si elevii - examenul medical de bilant al stării de sănătate din clasele 1, a IV-a, a VIII-a-a, a XII-a/a XIII-a si ultimul an al scolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică si neuropsihică si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.

f) Selectionează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor scolare si profesionale la terminarea învătământului gimnazial si liceal.

g) Examinează prescolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade scolare (cu exceptia celor sportive) si în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie, în care seva mentiona si patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialisti de medicină sportivă.

h) Vizează documentele medicale pentru obtinerea de burse medicale scolare.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflati în evidenta specială, în scop recuperator.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată si activitatea cabinetelor medicale din grădinite si scoli.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Eliberează adeverinte medicale la terminarea grădinitei, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

Acordarea de bilete de trimitere

Eliberează bilete de trimitere simple.

Acordarea de scutiri medicale

a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele scolare.

b) Eliberează scutiri medicale de prezentă la cursurile scolare pentru elevii bolnavi.

c) Eliberează scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizică scolară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităti sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acordă, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ arondate medicilor, în limitele competentelor.

b) Examinează, tratează si supraveghează medical prescolarii si elevii, inclusiv pe cei izolati, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Medicul, împreună cu directorul unitătii de învătământ, initiază, desfăsoară si colaborează la organizarea diverselor activităti de educatie pentru sănătate în cel putin următoarele domenii:

(i) nutritie sănătoasă si prevenirea obezitătii;

(ii) activitate fizică;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante

etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (BTS); (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru actiune în caz de dezastre; (vii) instruirea grupelor “Sanitarii priceputi”; (viii) orice alte teme privind stilul de viată sănătos.

b) Initiază si participă, după caz, la lectiile de educatie pentru sănătate.

c) Participă la lectoratele cu părintii ale căror teme vizează sănătatea copiilor.

d)Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.

e) Organizează instruiri ale personalului didactic si administrativ în probleme de sănătate a copiilor.

f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătătii si ale educatiei pentru sănătate, în rândul prescolarilor si elevilor.

g) Participă la programe de educatie medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.II. Atributiile asistentului medical

 Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul

riscurilor pentru sănătatea

colectivitătii

a) Semnalează medicului unitătii/directorului scolii, după caz, încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează medicului unitătii/directorului unitătii de învătământ nevoile de amenajare si dotare a cabinetului medical.

c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si conditiile în care se realizează aceasta.

d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de căli re (aer, apă, soare, miscare) a organismului copiilor.

e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinite în timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei.

f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.

g) Izolează copiii suspecti de boli transmisibile si anuntă urgent medicul colectivitătii, familia sau reprezentantul legal.

h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice fată de contacti si efectuând recoltări de probe biologice, dezinfectii etc.

i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie si ridică buletinele de analiză în situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

j) Întocmeste zilnic în grădinite evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie conditionată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absente ce depăsesc 3 zile.

k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinite (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) si scoli, spatiile de învătământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditatii, grupuri sanitare, spălătorii) si de alimentatie (bucătării si anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute si aducând operativ la cunostintă medicului si, după caz, conducerii unitătii deficientele constatate.

1) Execută actiuni de combatere a boli lor transmisi bile din focarele existente în scoli, întocmind si fise de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza si scabie).

Gestionarea circuitelor functionale

Evaluează circuitele functionale sub supervizarea medicului si propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti asupra acestor abateri.

c) Supervizează corectarea abaterilor, în functie de responsabilitătile stabilite de medic.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Participă la întocmirea meniu iilor săptămânale si la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentatia prescolarilor si elevilor.

b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar si starea de sănătate a acestuia, cu interdictia de a presta activităti în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunostintă conducerii grădinitei aceste constatări.

c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie si controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor.

d) Controlează zilnic proprietătile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinite si din cantinele scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

a) Gestionează, în conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sănătătii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgentă si răspunde de utilizarea lor corectă.

b) Însoteste, după caz, copiii din grădinită în situatia deplasării acestora într-o tabără de vacantă, pe toată durata acesteia.

c) Asigură asistenta medicală în taberele de odihnă pentru prescolari, scop în care poate li detasat în aceste unităti.

d) Urmăreste aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materialele sanitare si cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

e) Urmăreste si consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

f) Aplică, în conformitate cu instructiunile Ministerului Sănătătii, tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivitătii.

g) Supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situatii de urgentă anuntă, după caz, medicul colectivitătii, serviciul de ambulantă, conducerea unitătii de învătământ, precum si familiile/reprezentantul legal al prescolarilor si elevilor.

Imunizări

a) Efectuează catagrafia elevilor supusi (re)vaccinărilor.

b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul national de imunizări.

c) Înregistrează în fisa de consultatie si în registrul de vaccinări imunizările efectuate.

d) Îndeplineste măsurile stabilite de medic pentru organizarea activitătii de imunizare a elevilor.

e) Încurajează cadrele didactice si părintii să faciliteze si, respectiv, să accepte desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementărilor în vigoare.

Triaj epidemiologie

a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinite.

b) Efectuează triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacantă, precum si alte triaje, atunci când este cazul.

c) Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.

d) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medicului.

f) Execută actiuni antiparazitare si antiinfectioase în focarele din grădinite si scoli, conform normelor Ministerului Sănătătii.

g) Execută actiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de copii si tineri arondate, conform dispozitiilor medicului.

b) Participă alături de medicul colectivitătii la examinarea medicală de bilant a stării de sănătate a elevilor.

c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fisele medicale.

d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înăltime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, Irecventă cardiacă, fortă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) si altele, cu consemnarea rezultatelor în fisele medicale.

e) Consemnează în fisele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilant ale stării de sănătate si rezultatele controalelor elevilor dispensarizati, sub supravegherea medicului scolii, precum si motivările absentelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educatie fizică scolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică scolară.

f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate si scoli profesionale.

g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale scolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.

h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supusi imunizarilor profilaetice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale,

i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor si supraveghează aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).

Tipul de servicii

Atributii specifice

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

înregistrează si supraveghează copiii cu afectiuni cronice, consemnând în fise rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidentă specială, datele controalelor medicale.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrisi în clasa 1.

b) Execută activităti de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică si de morbiditate (incidentă, prevalentă etc).

c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar, calculând indicatorii de prevalentă, incidentă si structură a morbiditătii.

d) Completează adeverintele medicale ale elevilor care termină clasa a IX-a, a XII-a si ultimul an al scolilor profesionale.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ arondate, apelează Serviciul unic de urgentă - 112 si supraveghează transportul prescolarilor la unitătile sanitare.

b) Efectuează tratamente curente prescolarilor, la indicatia medicului.

c) Supraveghează prescolarii si elevii izolati în infirmerie si efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.

d) Completează, sub supravegherea medicului colectivitătii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgentă.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

 

 

 

 

a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la prescolari.

b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivitătii, activităti de educatie pentru sănătate cu părintii, cu copiii si cu personalul didactic auxiliar din grădinită si, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice.

c) Instruieste grupele sanitare si însoteste la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selectionată.

d) Colaborează cu cadrele didactice în sustinerea lectiilor sau a prelegerilor privind educatia pentru sănătate a elevilor, pe clase si, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstratii practice.

e) Participă la lectoratele cu părintii elevilor pe teme de educatie pentru sănătate.

f) Desfăsoară actiuni de educatie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor.

g) Participă la consiliile profesorale în care se discută si se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învătământ.

h) Instruieste personalul administrativ si de îngrijire din spatiile de învătământ, cazare si de alimentatie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spatiile respective.

i) Participă la instruiri profesionale.

j) Participă la programe de educatie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.III. Atributiile medicului dentist scolar

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

 

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează managerului scolii si institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare si tot ceea ce este necesar pentru o bună functionare a cabinetului managerului scolii si comunitătii locale.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Evaluează circuitele functionale în cabinetul propriu si propune toate măsurile pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

b) Aduce la cunostintă directorului unitătii de învătământ măsurile necesare.

c) Urmăreste implementarea măsurilor propuse.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aplică si controlează respectarea măsurilor de igienă si antiepidemice.

b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii si instrumentarului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

 

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

 

Servicii curente

Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materiale sanitare si cu instrumentar medical.

Imunizări

-

Triaj epidemiologie

-

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

 

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de învătământ arondate.

b) Aplică măsuri de igienă oro dentară, de profilaxie a cariei dentare si a afectiunilor oro dentare.

c) Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentaral prescolarilor si elevilor si trimite la specialist cazurile care depăsesc competenta cabinetului stomatologic scolar.

d) Asigură profilaxia functională de conditionare a obiceiurilor vicioase.

e) Examinează parodontiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

f) Urmăreste dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare.

g) Depistează activ afectiunile orodentare.

h) Întocmeste la sfârsitul fiecărui ciclu de învătământ bilantul de sănătate orodentară careva însoti fisa medicală a copiilor si elevilor în ciclul următor.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

a) Dispensarizează afectiunile orodentare depistate.

b) Împreună cu specialistii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare si parodontopatii si efectuează tratamentele indicate de acestia.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Raportează anual directiei de sănătate publică judetene/a municipiul Bucuresti starea de sănătate orodentară a copiilor si tinerilor din colectivitătile arondate.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

 

Acordarea de scutiri medicale

Eliberează scutiri medicale pentru absente de la cursuri din motive stomatologice, în conditiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătătii.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Examinează, stabileste diagnosticul si efectuează tratamentul cariilor dentare.

b) Urmăreste refacerea morfologiei functionale a dintilor temporari si permanenti.

c) Efectuează interventii de mică chirurgie stomatologică (extractii de dinti, incizii de abcese dentare).

d) Depistează precoce leziunile p re canceroase si formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavitătii bucale si îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

e) Acordă primul ajutor în caz de urgentă, în limita competentelor.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

 

Educatia pentru sănătate

Efectuează educatia prescolarilor si elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare si a anomalii lor dentomaxilare.IV. Atributiile cadrului mediu dentist

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

 

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Aplică măsurile de igienă si antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

Gestionarea circuitelor functionale

-

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

-

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

 

Servicii curente

a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, cu materiale sanitare si cu instrumentar medical.

b) Gestionează, în conditiile legii si în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătătii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele din cabinetul de medicină dentară.

c) Efectuează si răspunde de sterilizarea instrumentarului.

Imunizări

-

Triaj epidemiologie

a) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor si la solicitarea acestora.

b) Participă la actiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unitătii de învătământ.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

 

Evaluarea stării de sănătate

Desfăsoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul dentist si sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educatie pentru sănătate, controlul aplicării si respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

 

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Desfăsoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul dentist si sub îndrumarea acestuia.

b) Asigură, în limita competentelor, primul ajutor în caz de urgentă prescolarilor si elevilor.

c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgente medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

 

Educatia pentru sănătate

a) Desfăsoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activităti de educatie pentru sănătate în domeniul sănătătii oro dentare.

b) Initiază si participă, după caz, la lectiile de educatie pentru sănătatea elevilor.

c) Participă la lectoratele cu părintii pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.

V. Atributiile directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti

 Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Verifică si controlează respectarea legislatiei în vigoare vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează riscurile pentru sănătatea copiilor si tineri lor autorităti lor administratiei publice locale, directorilor unitătilor de învătământ si Ministerului Sănătătii, dupăcaz.

c) Verifică administratia publică locală privind modul de asigurare a resurselor umane si financiare necesare pentru asistenta medicală a prescolarilor si elevilor în unitătile de învătământ.

Gestionarea circuitelor functionale

Controlează modul de respectare a circuitelor functionale si acordarea de consultantă pentru organizarea adecvată a acestora.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică.

b) Constată abaterile, întocmeste planuri de conformare si verifică implementarea acestora.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Verifică conditiile si modul de preparare si servire a hranei.

b) Constată abaterile în domeniu si recomandă măsuri specifice pentru corectarea acestora.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

a) Asigură vaccinurile necesare unitătilor de învătământ.

b) Transportă vaccinurile la unitătile de învătământ respectând lantul de frig.

c) Primeste raportările imunizărilor si verifică recuperarea copiilor nevaccinati.

d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor.

Triaj epidemiologie

Verifică efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Verifică modul de realizare a examenelor de bilant.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

a) Primeste raportările curente de la unitătile de învătământ.

b) Realizează situatii centralizate la nivelul judetului privind starea de sănătate a copiilor si tinerilor.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

Initiază, aprobă si sustine, la nivel judetean, în colaborare cu inspectoratele scolare, campanii de educatie pentru sănătate.

 VI. Atributiile directorului unitătii de învătământ

 Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etno botanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor medicale administratiei publice locale.

c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivitătii, prin realizarea de amenajări si dotări la nivelul unitătii de învătământ.

d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ.

e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea si securitatea în muncă în ceea ce priveste personalul din subordine.

f) Solicită, în situatii deosebite, examene medicale suplimentare, cu avizul consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

b) Dispune măsuri si identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aduce la cunostinta forurilor superioare - inspectoratul scolar, directia de sănătate publică, administratia locală - abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Implementează recomandările si planurile de conformare ale directiei de sănătate publică.

c) Dispune măsuri proprii si numeste responsabili pentru corectarea abaterilor.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic.

b) Respectă recomandările medicului la achizitionarea/solicitarea achizitionării de alimente către administratia publică locală.

c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de învătământ a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si altor programe nationale.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

a) Face solicitări către administratia publică locală, în colaborare cu medicul, în vederea asigurării bunurilor materiale pentru dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

b) Sprijină actiunile profilactice organizate si desfăsurate de alte foruri medicale în scoli.

Imunizări

a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor.

b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lantului de frig în unitatea de învătământ.

c) Aduce la cunostinta autoritătilor publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor.

d) Facilitează informarea cadrelor didactice si a părintilor, realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare.

Triaj epidemiologie

Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si dispune măsurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Aprobă diversele activităti de educatie pentru sănătate desfăsurate în unitatea de învătământ de către terti, pe baza recomandării medicului.

b) Încurajează, sustine si, după caz, participă la diversele activităti de educatie pentru sănătate organizate de personalul unitătii de învătământ.

c) Dispune măsuri pentru sustinerea/efectuarea activitătilor de educatie pentru sănătate si educatie sanitară de către personalul angajat.

d) Se îngrijeste de asigurarea resurselor materiale necesare activităti de educatie pentru sănătate.

e) Poate să organizeze activităti extracurri cui are/cercuri de prim ajutor.

f) Organizează si desfăsoară activităti extracurri cu la re si extra scolare, de sine stătătoare sau în parteneriat, pentru formarea unui stil de viată sănătos.

g) Include si prezintă în oferta scolii obiectul de studiu optional “Educatie pentru sănătate”.VII. Atributiile dirigintelui/profesorului pentru învătământ primar si prescolar

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

 

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical si managerului unitătii de învătământ încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea, la standarde, a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aduce la cunostinta medicului si a directorului unitătii de învătământ abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Implementează recomandările, planurile de conformare si măsurile dispuse de medic si de directorul unitătii de învătământ, la indicatia medicului si a asistentului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Implementează în grupa/clasa de care răspunde programele guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si alte programe realizate la nivel national.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

 

Imunizări

a) Îndeplineste măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor;

b) Informează copiii despre importanta si beneficiile imunizării.

c) Asigură interfata cu părintii, astfel încât acestia să faciliteze si, respectiv, să accepte desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

Triaj epidemiologie

Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

 

Evaluarea stării de sănătate

Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Aduce operativ la cunostinta personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Eliberarea documentelor medicale necesare

Se îngrijeste de existenta documentelor medicale necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivităti.

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

 

Acordarea de scutiri medicale

Urmăreste viza medicului unitătii de învătământ, acolo unde este cazul.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Informează operativ personalul medical al unitătii de învătământ în situatii de necesitate de ajutor medical.

b) Apelează Serviciul unic de urgentă - 112 în situatii de urgente medicale.

c) Informează operativ părintii/reprezentantii legali ai copiilor în situatii de necesitate de ajutor medical.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

 

Educatia pentru sănătate

a) Initiază si desfăsoară cu clasa/grupa activităti de educatie pentru sănătate în cel putin următoarele domenii:

(i) nutritie sănătoasă si prevenirea obezitătii;

(ii) activitate fizică;

(iii) prevenirea fijmatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv BTS;

(v) prevenirea accidentelor rutiere;

(vi) pregătirea pentru actiuni în caz de dezastre;

(vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor “Sanitarii priceputi”;

(viii) orice alte teme privind stilul deviată sănătos.

b) Initiază lectiile de educatie pentru sănătate prescolarilor si elevilor.

c) Organizează lectorate cu părintii pe teme privind stilul de viată sănătos.

d) Urmăreste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul prescolarilor/elevilor.

e) Supervizează deprinderile de educatie pentru sănătate, în general, si pe cele de bază sanogene în rândul prescolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc).

f) Controlează prin sondaj igiena individuală si aduce la cunostinta familiei/reprezentantilor legali rezultatele.

VIII. Atributii specifice personalului didactic

 Tipul de servicii

Atributii specifice personalului didactic

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

 

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical si directorului unitătii de învătământ încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aduce la cunostinta medicului si a directorului unitătii de învătământ abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Implementează recomandările, planurile de conformare si măsurile dispuse de medic si de directorul unitătii de învătământ, la indicatia medicului si a asistentului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Sprijină implementarea în unitatea de învătământ a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli” etc.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

 

Imunizări

îndeplineste măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.

Triaj epidemiologie

Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

 

Evaluarea stării de sănătate

Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Aduce operativ la cunostinta personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

 

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Informează operativ personalul medical al unitătii de învătământ în situatii de necesitate de ajutor medical.

b) Apelează Serviciul unic de urgentă -112 - în situatii de urgente medicale.

c) Informează operativ dirigintele, directorul unitătii de învătământ si, după caz, părintii în situatii de necesitate de ajutor medical.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

 

Educatia pentru sănătate

a) Initiază, desfăsoară si participă la activitătile de educatie pentru sănătate în cel putin următoarele domenii:

(i) nutritie sănătoasă si prevenirea obezitătii;

(ii) activitate fizică;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante

etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv BTS; (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru actiune în caz dezastre; (vii) instruirea grupelor “Sanitarii priceputi”; (viii) orice alte teme privind stilul deviată sănătos.

b) Participă, în functie de specialitate si de solicitări, la lectorate cu părintii pe teme privind stilul de viată sănătos.

c) Urmăreste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul prescolarilor/elevilor.

d) Supervizează deprinderile de educatie pentru sănătate de bază sanogene în rândul prescolarilor/elevilor (spălatu1 mâinilor etc.).

 

IX. Atributii specifice personalului didactic auxiliar

 Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical, directorului unitătii de învătământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină implementarea în unitatea de învătământ a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si a altor programe nationale etc.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, îndeplineste măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.

Triaj epidemiologie

Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

-

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

La solicitare, sprijină si participă la activitătile de educatie pentru sănătate desfăsurate în unitatea de învătământ.X. Atributii specifice personalului nedidactic

 Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical, directorului unitătii de învătământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

a) Îndeplineste atributiile functionale în conformitate cu normele legale în vigoare.

b) La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină personalului medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Contribuie la implementarea în unitatea de învătământ, în functie de responsabilitătile delegate a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si a altor programe nationale.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

Îndeplineste activitătile recomandate de medic si, la solicitarea conducerii unitătii de învătământ, pentru facilitarea efectuării imunizărilor.

Triaj epidemiologie

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

La solicitare, sprijină si participă la activitătile de educatie pentru sănătate desfăsurate în unitatea de învătământ.

 

XI Atributiile inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti

 Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare si dotare administratiei publice locale.

c) Acordă atentie cu prioritate problemelor de sănătate a colectivitătilor în realizarea de amenajări si dotări la nivelul unitătilor de învătământ.

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină directorul unitătii de învătământ în respectarea standardelor circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

-

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

munizări

Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor, la solicitarea directiilor de sănătate publică sau a unitătilor de învătământ.

Triaj epidemiologie

 

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

-

Eliberarea documentelor medicale necesare

 

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Organizează, la nivel judetean/de sector, campanii si activităti extracurriculare si extras col are pentru promovarea stilului de viată sănătos.

b) Încurajează oferta scolară pentru promovarea educatiei pentru sănătate.

c) Realizează parteneriate, la nivel judetean, cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale specializate în educatia pentru sănătate.

d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele si activitătile realizate în domeniul educatiei pentru sănătate în unitătile de învătământ.

XII. Atributiile administratiei publice locale cu competente partajate

Tipul de servicii

Atributii specifice administratiei publice locale cu competente partajate

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicală si contract pentru gestionarea deseurilor biologic periculoase, conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală si dentară din unitătile de învătământ, în conformitate cu legislatia în vigoare.

c) Asigurarea personalului medical necesar (prin contractare în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unitătile de învătământ, în functie de numărul de prescolari/elevi.

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină unitătile de învătământ în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

Răspunde la solicitările directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti privind respectarea reglementărilor de sănătate publică în unitătile de învătământ.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

-

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

Sprijină efectuarea imunizărilor.

Triaj epidemiologie

-

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

Sustine, încurajează si promovează în unitătile de învătământ organizarea si desfăsurarea activitătilor curii cui are, extracurriculare si extrascolare de educatie pentru sănătate si de formare a stilului de viată sănătos.

ANEXA Mr. 2
la metodobgie

Baremul de dotare a cabinetelor medicale si de medicină dentară din unitătile de învătământ scolar si prescolar de stat si particulare autorizate/acreditate

Barem pentru dotarea unui cabinet medical din grădinite

Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

A. Instrumentar medical

1.

Tensiometru 1

2.

Stetoscop 1

3.

Casoletă (20 cm) 2

4.

Pensă de prins limba 1

5.

Abeslanguri (apăsătoare de limbă) - de unică folosintă 1 cutie

6.

Ciocan pentru reflexe 1

7.

Cântar pentru persoane 1

8.

Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1

9.

Panglică metrică 1

10.

Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2

11.

Tăvită renală 2

12.

Foarfecă dreaptă 1

13.

Termometru maximal 2 la 20 de copii

14.

Seringă de unică folosintă (5 ml) 2 la 20 de copii

15.

Seringă de unică folosintă (10 ml) 1 la 20 de copii

16.

Atele (de dimensiuni diverse) 3

17.

Optotip pentru prescolari 1

18.

Lighean 1

19.

Garou 1

20.

Măsută pentru instrumentar 1

21.

Canapea pentru consultatii 1

22.

Dulap cu usi din sticlă (pentru medicamente si instrumente) 1

23.

Epiubete 5

24.

Oglindă frontală 1

Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

B Materiale sanitare

1.

Alcool sanitar 500 ml lunar

2.

Cloramină (tablete) 20 de tablete

3.

Fesi 5/8 1 buc. la 20 de copii

4.

Vată 250 g la 20 de copii

5.

Pansamente sterile 10

6.

Leucoplast (2 cm si 5 cm) 2

7.

Bicarbonat de Na 100 g

8.

Betadină 100 ml

9.

Albastru de metil 100 g

10.

Rivanol 1% 0,5001

11.

Mănusi chirurgicale 1 cutie

12.

Cearsaf de pat de unică folosintă 1 rolă

13.

Prosop de unică folosintă 3 role/lună

14.

Halat alb 2/persoană

15.

Apă oxigenată 0,500 l/lună

16.

Pansamente Urgo 5 buc. la 10 copii

17.

Fasă elastică 1 buc. la 50 de copii

18.

Măsti de protectie sanitară 100 buc/cabinet

19.

Musama

20.

Saci negri pentru deseuri menajere 30 buc/lună

21.

Saci galbeni pentru deseuri contaminate 30 buc/lună

22.

Pahar de unică folosintă 5 buc. la 20 de copii

C. Medicamente (cantităti variabile în functie de numărul de copii si de tipul grădinitei: cu program prelungit, de zi sau săptămânal)

1.

Methylprednisolonum 250 mg/4 ml -5 flacoane sau Dexamethasonum 8 mg/2 ml -3 fiole

2.

Salbutamolum spray - 2 flacoane

3.

Diazepamum solutie injectabilă 10 mg/2 ml - 5 fiole (numai în trusa de prim ajutor) si Diazepamum solutie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi

4.

Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml - 1 flacon si Paracetamolum supozitoare 125 mg si/sau 250 mg - 1 cutie

5.

Furazolidonum 100 mg/comprimate -10 comprimate

6.

Metoclopramidum solutie injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole si Metoclopramidum picături orale - solutie 7 mg/ml/flacon - 1 flacon

7.

Calcii gluconas solutie injectabilă 10% - 3 fioleNr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

8.

Gentamicinum picături oftalmice solutie 0,03% - 1 flacon sau Naphazolinum picături oftalmice solutie 0,03% - 1 flacon

9.

Promethazinum sirop 5 mg/5 ml - 1 flacon sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon

10.

Epinephrinum solutie injectabilă 1 mg/ml - 3 fiole

11.

Glucosum 33% solutie injectabilă 3,3 g/10 ml - 3 fiole

12.

Apă distilată - 3 fiole

13.

Clorură de sodiu 9 mg/l - 5 fiole

14.

Unguent cu antibiotic

15.

Clorhidrat de oxitetraci clină si hidro cortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon

16.

Oxymetazolinum picături nazale - solutie - 1 flacon

17.

Heparinoidum unguent sau similar medicatie a nti vâri coasă heparină sau heparinoizi pentru utilizare locală - 2 tuburi

18.

Oxeladinum sirop- 1 flacon

19.

Diosmectita 3 g/plic- 10 plicuri

20.

Metamizolum 300 mg supozitoare -1 cutie

21.

Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofa ring ian, solutie - 2 flacoane

22.

Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinatii - 1 cutie

23.

Diclofenacum gel -2 tuburi

D. Mobilier pus la dispozitie de grădinită

1.

Birou 1

2.

Dulap fisier 1

3.

Dulap vestiar 1

4.

Scaune 4

5.

Cos cu pubelă 2

6.

Cuier 1

7.

Pătură

8.

Calculator cu imprimantă

9.

Substante pentru întretinerea igienei zilnice în cabinet (detergenti pentru paviment, chiuvetă, geamuri si mobilier)

10.

Dozator de apă cu bidoane rezervă

E Evidente primare

1.

Adeverintă medicală model M.S. cod 18.1.1

2.

Aviz epidemiologie/dovadă de va cei nare/re vaccinare

3.

Bilet de trimitere

4.

Fisă de raportare lunară

5.

Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalentă) si al consultatiilor

6.

Condică de prescriptii pentru aparat

7.

Registru de tratamente medicale

8.

Registru de consultatii

9.

Registru de evidentă specială a bolnavilor

10.

Registru de evidentă a activitătii de educatie pentru sănătate

11.

Registru de evidentă a bolilor transmisibile

12.

Fisă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile

13.

Retetă medicală

14.

Tabel de catagrafie

15.

Bilet de internare

16.

Fisă medicală pentru copiiNr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

17.

Fisă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate

18.

Stampilă cabinet medical

F. Consumabile de birou si de calculator

1.

Coli de scris

2.

Coli fotocopiere

3.

Agrafe

4.

Capsator

5.

Pix

6.

Creion

7.

Gumă

8.

Caiete

9.

Tus

10.

Pastă corectoare

11.

Ace cu gămălie

12.

Lipici

13.

Dosare

14.

Folii protectoare

15.

Agendă medicală

16.

Biblioraft

17.

Toner

 II. Barem pentru dotarea unui cabinet medical scolar

 Nr. crt.

Denumirea U.M.

(bucăti/cantitate)

A. Instrumentar medical

1.

Tensiometru 1

2.

Stetoscop 1

3.

Casoletă (20 cm) 2

4.

Pensă de prins limba 1

5.

Abeslanguri (apăsătoare de limbă) 10 (la 500 de elevi) de unică folosintă

6.

Ciocan pentru reflexe 1

7.

Cântar pentru persoane 1

8.

Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1

9.

Panglică metrică 1

10.

Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2

11.

Tăvită renală 2

12.

Foarfecă dreaptă 1

13.

Termometru maximal 5 (la 500 de elevi)

14.

Seringă de unică folosintă (5 ml) 5 (la 500 de elevi)

15.

Seringă de unică folosintă (10 ml) 5 (la 500 de elevi)

16.

Atele (de dimensiuni diverse) 3

17.

Optotip pentru scolari 1

18.

Pahar de unică folosintă 5

19.

Lighean 1

20.

Garou 1

21.

Măsută pentru instrumentar 1

22.

Canapea pentru consultatii 1

23.

Dulap cu usi din sticlă (pentru medicamente si instrumente) 1

24.

Eprubete 5

B Materiale sanitare

1.

Alcool sanitar 500 ml lunar

2.

Cloramină (tablete) 20 de tablete

3.

Fese 5/8 5 la 500 de elevi

4.

Fese 8/10 5 la 500 de elevi

5.

Vată 500 g la 500 de elevi

6.

Pansamente sterile 20

7.

Leucoplast (2 cm si 5 cm) 3

8.

Bicarbonat de Na 100 g

9.

Betadină 100 ml

10.

Albastru de metil 100 g

11.

Rivanol 1% 0,5001

12.

Mănusi chirurgicale de protectie 1 cutie

13.

Cearsaf de pat de unică folosintă 1 rolă

14.

Prosop de hârtie 3/lună

15.

Halat alb 2/persoană

16.

Apă oxigenată

17.

Pansamente Urgo

18.

Fasă elastică

19.

Măsti de protectie sanitară

20.

Musama

21.

Saci negri pentru deseuri menajere 30 buc/lună

22.

Saci galbeni pentru deseuri contaminate 30 buc/lună

23.

Geantă frigorifică (având mărimea în functie de numărul elevilor din scoală)

24.

Baterii pentru gheată geantă frigorifică

Nr. Crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

C. Medicamente (cantităti variabile în functie de numărul de elevi si dacă există sau nu internat)

1.

Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole

2.

Salbutamolum spray - 2 flacoane

3.

Diazepamum solutie injectabilă 10 mg/2 ml - 3 fiole (numai în trusa de prim ajutor) si Diazepamum solutie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi

4.

Paracetamolum comprimate - 2 cutii

5.

Metoclopramidum solutie injectabilă b mg/ml - 3 fiole si Metodopramidum comprimate - 10 comprimate

6.

Calciu gluconas solutie injectabilă 10% - 3 fiole

7.

Naphazolinum picături oftalmice - solutie 2 flacoane

8.

Promethazinum sirop - 2 flacoane

9.

Vaccin tetanic adsorbit - 5 fiole

10.

Epinephrinum solutie injectabilă 1 mg/ml - 5 fiole

11.

Glucosum 33% solutie injectabilă 3,3 g/10 ml - 5 fiole

12.

Apă distilată - 5 fiole

13.

Clorură de sodiu 9 mg/l-5 fiole

14.

Chlorphenaminum comprimate - 1 cutie sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon si Loratadinum comprimate - 1 cutie

15.

Butylscopolammonii bromidum, comprimate -10 comprimate

16.

Unguent cu antibiotic - 1 tub

17.

Clorhidrat de oxitetraciclină si hidrocortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon

18.

Oxymetazolinum picături nazale - solutie - 2 flacoane

19.

Acidum acetiylsalicylicum 500 mg, comprimate -10 comprimate

20.

Heparinoidum unguent 1 tub sau similar medicatie antivaricoasă heparina sau heparinoizi pentru utilizare locală - 1 tub

21.

Combinatii (sulfat de atropină, ergoton, clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic) comprimate filmate - 10 comprimate filmate

22.

Trimebutinum comprimate filmate - 10 comprimate filmate

23.

Gluconolactat de calciu si magneziu - 5 fiole;

24.

Combinatii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu si trisilicat de magneziu) comprimat masticabil - 10 comprimate masticabile

25.

Oxeladinum sirop - 1 flacon

26.

Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri

27.

Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, solutie - 2 flacoane

28.

Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinatii - 1 cutie

29.

Diclofenacum gel - 1 tub

30.

Phenylbutazonum crema - 1 tub

31.

Drotaverinum comprimate- 10 comprimate

32.

Bromhexinum comprimate sau Acetylcysteinum comprimate -10 comprimate

33.

Nifedipinum drajeuri - 5 drajeuri

D. Aparate si instrumente facultative

1.

Dinamometru pentru adulti si copii (pentru forta musculară) 2

2.

Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2

3.

Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1

4.

Tabele pseudo izocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor) 1

5.

Audiometru portabil 1

E Mobilier asigurat de unitatea de învătământ

1.

Birou 1

2.

Dulap fisier 1

Nr.crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

3.

Dulap vestiar 1

4.

Scaune 4

5.

Cos cu pubelă 2

6.

Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1

7.

Cuier 1

8.

Pătură 1

9.

Calculator cu imprimantă

10.

Dozator de apă cu bidoane rezervă

11.

Substante pentru întretinerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri si mobilier)

F. Evidente primare

1.

Adeverintă medicală model M.S. cod 18.1.1

2.

Aviz epidemiologie/dovadă de vaccinare/revaccinare

3.

Bilet de trimitere simplu

4.

Fisă de raportare lunară

5.

Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenta) si al consultatiilor

6.

Condică de prescriptii pentru aparat

7.

Registru de tratamente medicale

8.

Registru de consultatii

9.

Registru de evidentă specială a bolnavilor

10.

Registru de evidentă a activitătii de educatie pentru sănătate

11.

Retetă medicală simplă

12.

Tabel de catagrafie

13.

Fisă medicală pentru copii

14.

Fisă medicală pentru adulti

15.

Fisă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate

16.

Fisă de plan pentru vaccinări

17.

Înstiintare

18.

Registru de vaccinări

19.

Dare de seamă privind activitatea dispensarului medical scolar

20.

Stampilă cabinet medical

G. Consumabile de birou si de calculator

1.

Coli de scris

2.

Coli fotocopiere

3.

Agrafe, ace cu gămălie

4.

Capsator

5.

Pix, creioane, gumă

6.

Caiete

7.

Tus

8.

Pastă corectoare

9.

Lipici

10.

Dosare, folii protectoare

11.

Agendă medicală

12.

Biblioraft

13.

Toner

 III. Barem minim pentru dotarea unui cabinet de medicină dentară scolară

A. Instrumentar medical -fonduri de la Ministerul Sănătătii

1.

Seringă Uniject

2

2.

Ace atraumatice de unică folosintă pentru seringa Uniject

100

3.

Seringi de unică folosintă (5 ml)

100/500 de elevi

4.

Mânere de bisturiu

3

5.

Lame sterile pentru bisturiu drept si curb

100

sau

6.

Bisturiu de unică folosintă

50

7.

Clesti pentru extractie maxilar superior

9

8.

Clesti pentru extractie maxilar inferior

9

9.

Cleste crampon

1

10.

Elevatoare drepte

4

11,

Elevatoare curbe

6 (3 perechi)

12.

Mânere pentru oglindă dentară

25

13.

Oglinzi dentare

25

14.

Pense dentare

25

15.

Sonde dentare

25

16.

Spatul e dentare

25

17.

Canule pentru aspirarea salivei (unică folosintă)

100

18.

Pense instrumentar

2

19.

Tăvite renale mici

2

20.

Tăvite renale mari

2

21.

Casolete (14 cm si/sau 19 cm)

2

22.

Cutii instrumentar

4

23.

Truse pentru detartraj

3

24.

Perii pentru periaj dentar profesional

50

25.

Pensă Pean

2

26.

Truse de consultatie de unică folosintă pentru pacientii cu antecedente de hepatită acută B si C

10

27.

Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină dentară

3 (un set)

28.

Excavatoare duble

15

29.

Fuioare dentare

15

30.

Chiurete alveolare

4

31.

Foarfecă chirurgicală

2

32.

Linguri standard pentru amprentă

10 (5 perechi)

33.

Matrice circulară

1

34.

Portmatrice

1

35.

Cutit pentru ceară

1

36.

Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare

1

37.

Bol de cauciuc

1

38.

Lampă de spirt

1

39.

Freze diamantate sau din otel pentru piesă dreaptă

5

40.

Freze diamantate sau din otel pentru piesă unghi

20

41.

Freze din otel pentru turbină

20

42.

Freze diamantate pentru turbină

10

43.

Freze Beutelrock

5 (o cutie)

44.

Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, Tirre-nerves, Kerr)

1 cutie din fiecare tip

45.

Freze pentru lustruit

5

46.

Matrice metalică

5

47.

Matrice din celuloid

1 cutie

48.

Ace chirurgicale

5

49.

Instrumentar si materiale pentru finisarea obturatiilor coronare

 

B Aparatură medicală - fonduri de la autoritatea publică locală

1.

Unit dentar

 

2.

Fotoliu dentar

 

3.

Compresor

 

4.

Sterilizator cu aburi sau etuvă pup in el

 

5.

Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii

 

6.

Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii

 

7.

Amalgamator

 

8.

Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na

 

9.

Piese de schimb si materiale de întretinere pentru echipamente si aparatură stomatologică

 

C. Materiale stomatologice - fonduri de la autoritatea publică locală

1.

Dentocalmin

2 flacoane

2.

Eugenol

2 flacoane

3.

Oxid de zinc

125 g

4.

lodoform

1 cutie

5.

Pastă pe bază de hidroxid de calciu

2 tuburi/seringi

6.

Material de obturatie provizorie

3 flacoane

7.

Ciment fosfat de zinc

1 cutie

8.

Pastă devitalizantă

1 flacon

9.

Pastă m urni fi antă

1 flacon

10.

Clorură de zinc

1 flacon

11.

Solutii pentru a ntiseptizarea canalelor radiculare

4 flacoane

12.

Capsule Ag + Hg

1 cutie

13

Ciment tip ionimer de sticlă

1 cutie

14.

Materiale compozite pentru obturatii definitive coronare + accesoriile necesare (demineralizant, liant)

2 cutii

15.

Materiale pentru obturatii definitive radi cui are

1 cutie

16.

Materiale de profilaxie dentară

1 cutie

17.

Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de tip alginat si de tip siliconic în două consistente)

2 cutii

18.

Gelaspon

1 cutie

19.

Antibiotic pentru alveolite postextractionale

1 flacon

20.

Pastă pentru periaj profesional

1 flacon

21.

Conuri din gutapercă

1 cutie

22.

Conuri din hârtie

1 cutie

23.

Anestezic în capsule pentru seringă Uniject

100 buc.

24.

Lidocaină spray

2 flacoane

D. Materiale sanitare

1.

Mănusi de consultatie

100 (50 de perechi)

2.

Măsti de protectie

50

3.

Rulouri de vată

1 pungă

4.

Fesi tifon 10/10

30 buc.

5.

Comprese sterile

30 de pachete

6.

Alcool sanitar/alb

1 litru

7.

Vată

1.000 g

8.

Produse pentru dezinfectia instrumentarului stomatologic

2 litri

9.

Produse pentru dezinfectia mâinilor

1 litru

10.

Dezinfectant pentru turbină si piese de mână

1 flacon

11.

Lubrifiant pentru turbină si piese de mână

1 flacon

12.

Hârtie prosop

4 role

13.

Halat de protectie

2 buc./persoană

14.

Pahare de unică folosintă

100 buc.

15.

Câmpuri de hârtie pentru truse individuale

3 pachete

16.

Bavete de unică folosintă

1 pachet

17.

Lant pentru bavete de unică folosintă

1 buc.

18.

Bandă pentru testarea fizico-chimică la căldură uscată

1 rolă

19.

Perhidrol

250 ml

20.

Produse pentru dezinfectarea suprafetelor de lucru

2 litri

21.

Produse pentru dezinfectarea suprafetelor mari

1 litru

22.

Solutie pentru sterilizare la rece

1 litru

23.

Saci galbeni pentru deseuri cu risc infectocontagios

3 role

24.

Saci negri pentru deseuri menajere

3 role

25.

Cutii de carton pentru deseuri cu risc infectocontagios

4 buc.

26.

Cutii din PVC pentru deseuri tăietoare întepătoare cu risc infectocontagios

4 buc.

IV. Medicamente obligatorii conform Deciziei Colegiului Medicilor nr. 10/2007 privind continutul minim al trusei de urgentă pentru cabinetul de medicină dentară

Nr. crt.

DCI

Forma farmaceutică

Cantitate

1.

Nitroglicerină (Nitroglicerina)

sau

Nitroglicerină (Maycornitro spray, Nitromint)

capsule 0,5 mg sau 0,65 mg

sau

aerosol 0,4 mg/doză

1 flacon (40 de capsule)

 

1 flacon (10 g)

2.

Nifedipină (Adalat, Corinfar, Nifedipin, Nifadil)

tablete sau capsule 10 mg

10 buc.

3.

Acid acetilsalicilic (Aspirină)

capsule 500 mg

10 buc.

4.

Furosemid (Furorese, Lasix)

fiole 20 mg/2 ml

10 buc.

5.

Adrenalină

fiole 1 mg/1 ml

5 buc.

6.

Efedrina

fiole 10 mg/1 ml

5 buc.

7.

Atropină

fiole 10 mg/1 ml

5 buc.

8.

Hidrocortizon Hemisuccinat (Flebocortid, Hidrocortizone)

flacoane 100 mg, fiole 25 mg

2g (20x 100 mg sau 80 x 25mg)

9.

Clemastinum (Tavegyl)sau Prometazină (Romergan)

fiole 2 mg/1 ml

fiole 50 mg/2 ml

10 buc. 10 buc.

10.

Cimetidină (Histodil) sau Ranitidină (Zantac)

fiole 200 mg/2 ml

fiole 50 mg/2 ml

5 buc. 5 buc.

11.

Aminofilină (Miofilin)

fiole 240 mg/10 ml

2 buc.

12.

Clorură de sodiu 9%o Clorură de sodiu 9%o

fiole 10 ml

pungi 500 ml

5 buc. 2 buc.

13.

Glucoza 10%

pungi 500 ml

1 buc.

14.

Calciu gluconic

fiole 500 mg/5 ml

3 buc.

15.

Ketorolac (Ketorol, Ketrodol, Toradol) sau Metamizol (Algocalmin, Analgin, Novalgin)

fiole 30 mg/1 ml

fiole 500 mg/2 ml

5 buc. 10 buc.

16.

Drotavertin (NO-SPA)

 

10 buc.

17.

Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen)

capsule 500 mg

5 buc.

18.

Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine)

capsule 150 mg sau 300 mg

4 buc.

ANEXA Nr. 3
la metodologie

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învătământ

1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învătământ sunt:

a) adeverintă medicală (formulartip M.S. cod 18.1.1);

b) aviz epidemiologie.

2. Adeverinta medicală se eliberează în următoarele circumstante:

a) La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivitătii de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de învătământ preuniversitar- se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate scolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învătământ de la care se transferă.

3. Avizul epidemiologie se eliberează în următoarele circumstante:

a) după o perioadă de absentă din colectivitate de cel putin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverintei medicale

a) La înscrierea în clasa I:

(i) Această adeverintă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilant a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligatia consemnării de către medic a concluziei “Apt pentru învătământul obisnuit”,

(ii) Pentru copiii care se înscriu în unităti de învătământ cu cabinet medical scolar propriu medicul colectivitătii de prescolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum si imunizările efectuate.

(iii) copii care au frecventat o grădinita cu cabinet medical propriu si se înscriu într-o unitate de învătământ cu cabinet medical scolar vor depune la înscriere si fisa medicală de la grădinită.

b) La terminarea unui ciclu de învătământ preuniversitar:

(i) În unitătile scolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în scoala profesională, elevii care au avut fise medicale la cabinetul medical al scolii absolvite le vor depune si pe acestea o dată cu adeverinta medicală mentionată anterior, iar elevii care provin din unităti scolare în care nu au avut fisă medicală vor prezenta odată cu adeverinta medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea scolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.

(ii) Medicul care completează adeverinta medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învătământ are obligatia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.

(iii) Adeverinta medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învătământ se va elibera tinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilant ale stării de sănătate.

c) La transfer

(i) Adeverinta se însoteste, după caz, de fisa medicală scolară de la cabinetul medical al unitătii de la care se transferă.

(ii) Elevii care nu au fise medicale vor prezenta o adeverintă medicală de acelasi tip, eliberată de medicul unitătii scolare de la care provin, precum si o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

ANEXA Nr. 4

la metodologie

Normarea personalului medical din unitătile de învătământ

Normarea personalului medical din unitătile de învătământ se realizează după cum urmează:

- un post de medic la 1.000-1.500 de prescolari/elevi;

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală la 800 de elevi sau prescolari;

*

- un post de medic dentist la 1.500 de elevi;

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală sau în specialitate echivalentă la 1.000-1.500 de elevi.