Parteneri
Real Life SRL

Organizarea comisiilor de orientare scolara - OMS nr 197 din 13.03.2003

Ordin nr. 197 din 12/03/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 15/04/2003

privind organizarea și funcționarea comisiilor medicale de orientare școlar-profesională

 

Având în vedere prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică,

- văzând Referatul Direcției generale de sănătate publică nr. DB 2418 din 12 martie 2003 și Referatul Comisiei de specialitate de igienă nr. 6.803 din 3 decembrie 2002,

- în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

- ministrul sănătății și familiei emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă organizarea comisiilor medicale de orientare școlar-profesională, care vor funcționa în cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

   Art. 2. - (1) Comisiile medicale de orientare școlar-profesională vor avea următoarea componență:

   • coordonator - șeful compartimentului de igienă școlară sau un medic cu specialitatea medicină școlară din cadrul direcției de sănătate publică județene (D.S.P.J.) sau a municipiului București;

   • membri:

   - șeful compartimentului de medicina muncii sau un medic cu specialitatea medicina muncii din cadrul D.S.P.J. sau a municipiului București;

   - șeful serviciului de asistență familială și socială sau un medic inspector cu specialitatea pediatrie din cadrul D.S.P.J. sau a municipiului București.

   (2) Comisia medicală de orientare școlar-profesională se numește prin dispoziție a directorului D.S.P.J. sau a municipiului București.

   Art. 3. - Atribuțiile și metodologia de funcționare ale comisiei medicale de orientare școlar-profesională sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș


    București, 12 martie 2003.

    Nr. 197.


   ANEXA Nr. 1
 

    ATRIBUȚIILE
comisiei medicale de orientare școlar-profesională

 

   1. Coordonează activitatea medicilor școlari de medicină generală din cabinetele medicale școlare privind activitățile medicale de orientare școlar-profesională în rândul elevilor, cu precădere al celor din clasele terminale ale ciclului gimnazial și, respectiv, liceal, soluționând cazurile speciale trimise de acești medici la comisie.

   2. Recomandă, în baza actelor medicale doveditoare, elevilor cu handicap fizic din învățământul obligatoriu, nedeplasabili, cu boli cronice grave, scutirea parțială sau totală de frecvență a cursurilor școlare, beneficiind de îndrumarea unității de învățământ (în conformitate cu art. 85 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002).

   3. Avizează transferurile din motive medicale de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul și de la o specializare la alta în licee și școli profesionale, în temeiul art. 126 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, indiferent de perioada anului școlar [în baza art. 136 lit. b) din regulamentul mai sus menționat].

   4. Rezolvă și alte situații medico-pedagogice speciale, la solicitarea conducerilor unităților de învățământ din teritoriul arondat, a cabinetelor medicale școlare și a inspectoratului școlar (ca, de exemplu, avizarea înscrierii în anumite specializări din învățământul superior a unor candidați cu deficiențe sau infirmități, a precizării specializărilor din școlile profesionale permise elevilor înscriși în anul I).

 

ANEXA Nr. 2
 

    METODOLOGIA
de funcționare a comisiei medicale de orientare școlar-profesională

 

   1. Comisia medicală de orientare școlar-profesională va fixa și va anunța data la care va primi, verificând legalitatea lor, documentele medicale (bilete de internare în spital, certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială, certificate medicale) și dacă acestea corespund cu solicitarea făcută de părinții, tutorii sau curatorii elevilor minori sau de către elevii care au împlinit vârsta de 18 ani. În caz de neconcordanță, solicitantul poate fi trimis la o unitate sanitară spitalicească pentru a fi examinat de o comisie formată din minimum 3 medici de specialitate.

    De asemenea, în cazuri complexe se poate solicita și examinarea de către comisiile județene sau a sectoarelor municipiului București de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă sau, în situații deosebite, de către specialiștii Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă din cadrul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

   2. Membrii comisiei medicale de orientare școlar-profesională au obligația să respecte întocmai prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.747/2001, referitoare la rezolvarea unor probleme medico-pedagogice (art. 85, 125-136).

   3. Documentele medico-pedagogice eliberate de comisia medicală de orientare școlar-profesională sunt următoarele:

   a) referat de expertiză medico-pedagogică privind recomandarea de scutire parțială sau totală de frecvență a cursurilor școlare pentru elevii nedeplasabili [anexa nr. 2a)];

   b) referat de expertiză medico-pedagogică de recomandare de școlarizare mai aproape de domiciliu [anexa nr. 2b)];

   c) referat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a unității școlare [anexa nr. 2c)];

   d) referat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învățământului liceal pentru elevii din clasele X-XII (în clasa IX-a în nici un liceu, indiferent de filieră și profil, nu se efectuează instruire practică școlară) sau a domeniului ori specializării în învățământul profesional [anexa nr. 2d)];

   e) referat de expertiză medico-pedagogică de egalizare a șanselor la examenele naționale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiențe prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită o protecție specială (în conformitate cu reglementările anuale incluse în ordinele ministrului educației și cercetării privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale de capacitate și bacalaureat) [anexa nr. 2e)];

   f) alte documente medico-pedagogice, la solicitarea conducerilor unităților școlare, inspectoratului școlar sau a cabinetelor medicale școlare.

   4. Până la definitivarea noului barem cuprinzând contraindicațiile medicale pentru diverse specializări din învățământul liceal, profesional și universitar (în curs de elaborare), pentru referatele medico-pedagogice de reprofilare sau pentru precizarea profilurilor și specializărilor liceale, respectiv a domeniilor și specializărilor profesionale permise medical elevilor cu deficiențe sau infirmități, se va utiliza baremul prevăzut în Ordinul ministrului sănătății nr. 427/1979 (publicat în Buletinul Ministerului Sănătății nr. 6/1979) și contraindicațiile cuprinse în anexa nr. 7 din Normele generale de protecția muncii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 508/933/2002.

   5. Comisia medicală de orientare școlar-profesională se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării dosarelor primite și a semnării documentelor medico-pedagogice ce urmează a fi eliberate.

   6. Actele medicale primite de comisia medicală de orientare școlar-profesională și datele referitoare la elevul solicitant și la tipul solicitării se înscriu într-un registru cu următoarele rubrici:

Nr. crt. Numele și prenumele Vârsta elevului
Clasa - anul, unitatea școlară, orașul și județul/sectorul
Diagnosticul bolilor
Documentul medical (nr, data eliberării, unitatea sanitară care l-a eliberat) Felul solicitării

 

   7. Copiile actelor medicale depuse de solicitanți la comisia medicală de orientare școlar-profesională se păstrează, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la arhivistică, timp de 5 ani.

   8. Activitatea comisiei medicale județene și a municipiului București de orientare școlar-profesională se raportează trimestrial și anual în cadrul raportului general al D.S.P. și se înaintează periodic la Institutul de Sănătate Publică București (la coordonatorul tehnic național al subprogramului de sănătate al Ministerului Sănătății și Familiei privind evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc).

 

   ANEXA Nr. 2a)
 

    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ....................

    COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ȘCOLAR-PROFESIONALĂ

    Nr. ....................... din .................


    REFERAT
de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei ............

 

    În baza certificatului medical*), biletului de ieșire din spital nr. ......., eliberat la ............., de ..........., cu diagnosticul de ................., atestăm că sus-numitul/sus-numita îndeplinește prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, în sensul că fiind nedeplasabil, ca urmare a bolii/ infirmității motorii grave de care suferă, i se recomandă scutirea totală de frecvență a cursurilor școlare, beneficiind însă de îndrumarea unității de învățământ unde este înscris.

    Întrucât afecțiunea de care suferă elevul este nerecuperabilă, valabilitatea acestui referat se întinde pe întreaga durată a învățământului obligatoriu.**)

 

                Medic coordonator,
           ............................

                      Membri:
   dr. .....................................
   dr. .....................................                                   Ë™
 

    NOTĂ:

    Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.

    ___________

   *) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială.

   **) după caz.

 

 


   ANEXA Nr. 2b)
 

    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ....................

    COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ȘCOLAR-PROFESIONALĂ

    Nr. ...................... din ..................

 

    REFERAT
de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei ...................

 

   În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) și ale art. 136 lit. b) din
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării
nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din
19 februarie 2002, și în baza*) ............................ nr. ...............
din ................ (anexat), eliberat de ....................................,
cu diagnosticul de .............................................................
................................................................................
...............................................................................,
atestăm că elevul/eleva are indicație medicală de școlarizare mai aproape de
domiciliu, ca măsură de prevenire a agravării bolii de care suferă prin
deplasarea cu mijloace de transport în comun aglomerate, pe distanțe lungi,
îndeosebi în sezonul rece.
   Transferul se va face obligatoriu și cu respectarea prevederilor art.**) 125,
126, 130, 134, 136 și 137 din regulamentul menționat mai sus.

                Medic coordonator,
           ............................

                      Membri:
   dr. .....................................
   dr. .....................................
 

    NOTĂ:

    Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.

    ___________

   *) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială, biletului de ieșire din spital.

   **) după caz.

 


   ANEXA Nr. 2c)
 

    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ....................

    COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ȘCOLAR-PROFESIONALĂ

    Nr. .......................... din ..............

 

    REFERAT
de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei ....................

 

    În conformitate cu prevederile art. 126 și ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, și în baza certificatului medical*) - biletului de ieșire din spital, cu foaia de observație nr. ......................... din ............... (anexat), eliberat de ........................................................., cu diagnosticul de ............................................................, atestăm că elevul/eleva are indicație medicală de schimbare a unității școlare, profilului liceal, domeniului din școala profesională sau specializării școlare**) ca măsură de prevenire a agravării bolii de care suferă, generată de inadaptarea la mediul școlar actual.

    Pentru o mai bună supraveghere parentală se recomandă și școlarizarea mai aproape de domiciliu**).

    Transferul se va face obligatoriu și cu respectarea prevederilor art.**) 125, 126, 130, 134, 136 și 137 din regulamentul menționat mai sus.

 

                Medic coordonator,
           ............................

                      Membri:
   dr. .....................................
   dr. .....................................                                   Ë™
 

    NOTĂ:

    Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.

    ___________

   *) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială.

   **) după caz.

 

   ANEXA Nr. 2d)
 

    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ....................

    COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ȘCOLAR-PROFESIONALĂ

    Nr. ......................... din ...............

 

    REFERAT
de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei ............, clasa
(anul) ......., filiera*) ............, profilul*) .............,
domeniul*) ..............., specializarea ...............

       În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) și ale art. 136 lit. b) din
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării
nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din
19 februarie 2002, și în baza**) ...............................................
nr. ....... din ............. (anexat), eliberat de ...........................,
cu diagnosticul de .............................................................
................................................................................
...............................................................................,
atestăm că elevul/eleva are indicație medicală de schimbare a filierei și/sau
profilului și/sau specializării liceale ori a domeniului și/sau specializării
școlare profesionale*), deoarece îi este (sunt)
contraindicat/contraindicată/contraindicate medical.
   Pentru o mai bună supraveghere parentală se recomandă și școlarizarea mai
aproape de domiciliu*).
   Transferul se va face obligatoriu și cu respectarea prevederilor art.*) 125,
126, 130, 134, 136 și 137 din regulamentul menționat mai sus.
   Din punct de vedere medical elevul/eleva poate urma*) orice liceu din filiera
teoretică, iar din filiera tehnologică numai acele specialități din profilurile
tehnic, servicii, pedagogic, resurse naturale și protecția mediului, care nu
comportă următoarele condiții de muncă contraindicate medical: .................
................................................................................
.............................................................................. .
   Aceleași condiții de muncă sunt contraindicate medical și în*) domeniile
și/sau specializările din școlile profesionale.
   Exemple de specializări permise medical: ....................................
................................................................................
.............................................................................. .

                Medic coordonator,
           ............................

                      Membri:
   dr. .....................................
   dr. .....................................
 

    ___________

   *) după caz.

   **) certificatului medical, biletului de ieșire din spital, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială.


   ANEXA Nr. 2e)
 

    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ....................

    COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ȘCOLAR-PROFESIONALĂ

    Nr. ......................../....................

 

    REFERAT
de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei.............


    Sus-numitul/sus-numita, prezentând diagnosticul ............................, conform*) ........... nr. .......... din ...... (anexat), eliberat de ........., se încadrează în categoria elevilor prevăzuți în art. .........../.............. din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de capacitate - bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. ..... din ......., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... din ........., să beneficieze de condiții de egalizare a șanselor. În consecință sus-numitul/sus-numita are drept la**):

   • asigurarea posibilității de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular pentru elevii cu deficiențe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

   • mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru candidații cu deficiențe fizice (motorii manuale) sau vizuale;

   • asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidații ambliopi;

   • transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiențe, a informațiilor corespunzătoare subiectelor de examen afișate/prezentate vizual;

   • realizarea probei scrise, prin dictarea conținutului acesteia de către candidatul cu deficiențe către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă;

   • copierea subiectelor scrise pe tablă de la catedră de către candidații cu deficiențe vizuale (după care aceștia se vor așeza în băncile fixate de comisie);

   • susținerea probelor orale în scris;

   • susținerea probelor la locul imobilizării (la domiciliu, în spital);

   • luarea unei gustări în timpul desfășurării probei scrise***).

 

                Medic coordonator,
           ............................

                      Membri:
   dr. .....................................
   dr. .....................................                                   Ë™
 

    ___________

   *) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială, biletului de ieșire din spital.

   **) după caz.

   ***) pentru candidații cu diabet zaharat insulinodependent.