Parteneri
Real Life SRL

NOUL MODEL DE ADEVERINTA PENTRU INSCRIEREA IN COLECTIVITATI SI ALTE MODIFICARI ADUSE PRIN ORDINUL NR. 1002 DIN 2015

 

            Ordinul nr. 1002/5057/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Ordinul nr. 1002/5057/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos Nr.1.002/5.057 Ministerul Sănătăţii Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.468 din 14 august 2015, întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, luând în consideraţie prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective, triaj epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele şcolare, precum şi imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;".

2. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I "Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz", în cadrul titlului "Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"d) Raportează la Direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, toate cazurile şi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologică în colectivitate sub îndrumarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică."

3. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) Efectuează triajul epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele şcolare, precum şi realizarea de imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

b) Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate şi pe întreg parcursul procesului de învăţământ, informează şi îndrumă părinţii/aparţinătorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sănătăţii.

c) Eliberează, la cererea părinţilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fişa cu vaccinările efectuate până la data de 1 mai 2015 în unitatea de învăţământ, în vederea transmiterii către medicul de familie a informaţiilor complete privind vaccinarea copiilor.

d) Organizează activitatea de vaccinare în situaţii epidemiologice speciale, respectând condiţiile de igienă şi de siguranţă.

e) Colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare în situaţii epidemiologice speciale.

f) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi de raportarea activităţilor de imunizare realizate în situaţii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

g) Eliberează părinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare în cazul efectuării vaccinărilor în situaţii epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie."

4. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sănătate", la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cuprins:

"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare".

5. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II "Atribuţiile asistentului medical", în cadrul titlului "Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii", litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"j) Întocmeşte zilnic în comunitatea de preşcolari şi elevi evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile."

6. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II, în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale.

b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale.

c) Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări.

d) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale."

7. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul V "Atribuţiile direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti", în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) Asigură, în situaţii epidemiologice speciale, vaccinurile necesare pentru imunizările realizate în cadrul unităţilor de învăţământ.

b) Transportă vaccinurile la unităţile de învăţământ respectând lanţul de frig, şi asigură lanţul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în situaţii epidemiologice specifice.

c) Primeşte raportările imunizărilor.

d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor la nivelul unităţilor de învăţământ."

8. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VII "Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar şi preşcolar", în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sănătate", la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cuprins:

"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare."

9. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VIII "Atribuţii specifice personalului didactic", în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos", în coloana "Atribuţii specifice personalului didactic" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sănătate", la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix),cu următorul cuprins:

"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare."

10. În anexa nr. 3 la metodologie, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt:

a) adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă;

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă."

11. În anexa nr. 3 la metodologie, la punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul."

12. La anexa nr. 3 la metodologie se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Pentru anul 2015 documentele medicale necesare pentru înscrierea/frecventarea fiecărui ciclu de învăţământ al preşcolarilor şi elevilor sunt sau urmează să fie depuse la sediul unităţilor de învăţământ până la data de 1 octombrie 2015.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la anexa nr. 3 la metodologie)

Unitatea sanitară unde s-a efectuat evaluarea . . . . . . . . . . (denumirea, adresa, telefonul)

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN COLECTIVITATE 

- ADEVERINTA ESTE DOCUMENT ATASAT PENTRU DESCARCARE -

 

Descărcări (documente) :

ADEVERINTA DE INSCRIERE IN COLECTIVITATI